Členství s výhodami

Staňte se členem ASKI a využijte výhody pro zabezpečení vaší školy pro budoucnost ve světě, kde kritická infrastruktura neznamená jenom povinnosti a starosti – společně je zvládneme díky profesionalitě našich členů.

Zapojte se do aktivit profesionálů a staňte se konkurenčně schopnými v kritické infrastruktuře ve školách, v praxi a v životě.

Přihlaste se o členství a vstupními procesy Vás provedeme stejně jako Vaše kolegy, ředitele škol, kteří se už našimi členy stali a využívají výhody členství.

  • Po vstupním procesu, kde si vzájemně objasníme, zda a do jaké míry Vaše škola odpovídá parametrům člena ASKI následuje posouzení a případné schválení Vašeho členství.
  • Pokud prokazatelně splníte podmínky pro vstup mezi členy ASKI, seznámíte se s právními dokumenty, Rada ASKI schválí Vaše členství, podpisem smlouvy a uhrazením ročního členského příspěvku, stáváte se plnohodnotným členem s právem využívat výhody a být zapojen do záležitostí problematiky kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury.
  • V případě, že neodpovídají parametry Vaší organizace nebo zájemce o členství podmínkám schválení, můžete s námi nadále udržovat kontakt, ovšem bez nároku na nové informace, právní poradenství a výhody členství.

Členství a práva

1. Členem ASKI se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami ASKI a programem spolku a projeví vůli stát se členem. Členem ASKI se může stát také právnická osoba.

2. Členství fyzických či právnických osob vzniká schválením Radou ASKI a zaplacením členského příspěvku.

3. ASKI vede neveřejný seznam členů. Seznam je přístupný členům ASKI v jeho sídle. Zápisy, výmazy a změny údajů v seznamu členů provádí správce seznamu členů.

4. Při rozhodování orgánů ASKI, včetně voleb, má každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých prostředků na činnost spolku

5. Každý člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) vznášet připomínky a stížnosti týkající se činnosti spolku Radě ASKI a být o jejich vyřízení informován,

c) předkládat návrhy a podněty orgánům spolku,

d) poskytnout ASKI dar buď majetkové věcné povahy, nebo finanční dar podle své vůle a možností. Spolek se zavazuje, že v takovém případě bez souhlasu člena nebude zveřejňovat dárce. 

Co Vás to bude stát – členské příspěvky s výhodami

Na zasedání Rady ASKI ze dne 02.01.2024, odsouhlasili členové Rady ASKI dva druhy členských příspěvků:

1. Školy, školská zařízení, vzdělávací instituce, lektoři – pravidelné členské příspěvky v hodnotě 100,- Kč/měsíčně v celkovém souhrnu 1.200,-Kč ročního členského příspěvku. Splatnost do 7 dnů po podpisu Smlouvy o členství v prvním roce členství a pravidelně v měsíci leden následujícího roku se splatností do 15. dne v měsíci lednu.

2. Organizace, firmy, podnikatelské subjekty, OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné a fyzické osoby nepodnikatelé – pokud prokazatelným způsobem doloží svoji činnost, která souvisí se školstvím, splní vstupní podmínky dané vnitřním předpisem ASKI a budou schváleni Radou ASKI za právoplatné členy – pravidelné členské příspěvky činí v celkovém souhrnu 5.000,-Kč ročního členského příspěvku. Splatnost do 7 dnů po podpisu Smlouvy o členství v prvním roce členství a pravidelně v měsíci leden následujícího roku se splatností do 15. dne v měsíci lednu.

Členské výhody

100% SLEVA za technické konzultace v KISS – KRIZOVÝ INFORMAČNÍ A SVOLÁVACÍ SYSTÉM – SAFE Technology SAFETE, s.r.o.

100% SLEVA za IMPLEMENTAČNÍ NÁKLADY NASAZENÍ SYSTÉMU KISS (KRIZOVÝ INFORMAČNÍ A SVOLÁVACÍ SYSTÉM) – SAFE Technology SAFETE, s.r.o.

25% SLEVA za program MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A BEZPEČNÁ TŘÍDA – akreditovaný program MŠMT – 8481/2021-6-336 – PRESAFE z.s.

20% SLEVA za balíček program CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLYPRESAFE z.s. 

20% SLEVA za program ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ S ÚČASTÍ AKTIVNÍHO ÚTOČNÍKA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH – praktické školení s modelovými situacemi – PRESAFE z.s. 

20% SLEVA za program ZÁKLADNÍ INFORMACE K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮPRESAFE z.s. 

20% SLEVA za program NÁCVIK METODY UTÍKEJ – SCHOVEJ SE – BOJUJ – praktický trénink – PRESAFE z.s. 

20% SLEVA za kurz KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST PRO STATUTÁRYGDPR Support s.r.o.

20% SLEVA za kurz MANAŽER KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTIGDPR Support s.r.o.

20% SLEVA za balíček projektu PREVENCE HROU od PhDr. Soňa Svobodová – VETERÁN-KA 

15% SLEVA v roce 2024 za aplikaci PSYCHBOT – nástroj s cílem rozpoznat rizikové chování a psychické potíže žáků vyššího stupně základních škol a všech ročníků středních škol. – RPSC ideas s.r.o. 

10% SLEVA na nákup detektorů zvukových událostí. – JALUD Embedded s.r.o.

1000 Kč SLEVA/osoba na týdenní airsoft kemp pro každého člena asociace ASKI + jednoho člena rodiny (věkově +16) – Airsoft team Cimburk z.s

200% komunikace a support … neustále pro naše členy vyjednáváme další výhody, které průběžně aktualizujeme a posíláme informační e-mail o těchto novinkách svým členům…

Všechny výhody našim členům poskytují pouze členové Asociace škol kritické infrastruktury. 

Bližší informace Vám zodpovíme na Váš dotaz v kontaktním formuláři nebo telefonicky na čísle +420 736 515 335

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ