KRITICKÁ INFRASTRUKTURA (KI)

Kritickou infrastrukturu tvoří prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – krizový zákon)

„Zvyšující se zranitelnost moderní společnosti je předmětem dlouhodobého jednání a diskusí jak na úrovni mezinárodních společenství tak i ČR. Otázky související s ohrožením obyvatelstva, zachováním základních funkcí státu a zvyšování prevence, připravenosti a zvládání následků jakékoliv mimořádné události jsou předmětem snahy všech, kteří se touto problematikou zabývají. „
str. 3 Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury – MV 2009
str. 231 Vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury – MV – Modul „I“

Nové hrozby současného světa ve vývoji událostí posledních několika roků dokazují, jak důležitá je připravenost a jak nutná je společenská odpovědnost za řešení problematiky kritické infrastruktury nejenom na úrovni složek IZS, ostatních složek státu, ale především na úrovni kvalitního vzdělání profesí, které souvisí se zabezpečením chodu státu a prvků kritické infrastruktury.

Z globálního pohledu jde o výchovu a vzdělání současné generace středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří budou v konečném důsledku svým osobním a profesním zaměřením zajišťovat procesy ochrany kritických prvků v oblastech kritické infrastruktury ČR.

V České republice bylo vyčleněno 9 oblastí kritické infrastruktury, kde je nutná výchova a vzdělávání personálu:

1. energetika, 2. vodní hospodářství, 3. potravinářství a zemědělství, 4. zdravotní péče, 5. doprava, 6. komunikační a informační systémy, 7. bankovní a finanční sektor, 8. nouzové služby, 9. veřejná správa.

Zákonem stanovená výuka zaměřená svým obsahem na problematiku kritické infrastruktury je realizovaná podle systému vzdělávání modulů „I“ v kritické infrastruktuře na vybraných odborně zaměřených SOŠ a VOŠ.

Školy, kterých se potenciálně týká zapojení do odborné přípravy v problematice kritické infrastruktury a které se přímo nebo nepřímo podílí na plnění profesních požadavků v kritériích zabezpečení funkce státu v kritické infrastruktuře, bez ohledu na absenci zákonného nařízení, jsou školy obecného charakteru, které poskytují vzdělávání odborně zaměřené na zajišťování procesů a činností nutných pro ochranu prvků kritické infrastruktury, a to v odborně zaměřených vzdělávacích programech podle zákonem stanovených oblastí kritické infrastruktury, které specifikuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – krizový zákon.

Jedná se o školy se zaměřením podle obsahu výuky v následujících oblastech:

1. Energetika
 • elektřina
 • zemní plyn
 • ropa a ropné produkty
 • centrální zásobování teplem
2. Vodní hospodářství
 • zásobování pitnou a užitkovou vodou
 • zabezpečení a správa povrchových vod a podzemních zdrojů vody
 • systém odpadních vod
3. Potravinářství a zemědělství
 • rostlinná výroba
 • živočišná výroba
 • potravinářská výroba
4. Zdravotní péče
 • neodkladná péče (ambulantní péče a pohotovostní a zdravotnická záchranná služba)
 • nemocniční péče
 • ochrana veřejného zdraví
 • výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků
5. Doprava
 • silniční doprava
 • železniční doprava
 • letecká doprava
 • vnitrozemská vodní doprava
6. Komunikační a informační systémy
 • pevné sítě elektronických komunikací
 • mobilní sítě elektronických komunikací
 • sítě pro rozhlasové a televizní vysílání
 • satelitní komunikace
 • poštovní služby
 • informační systémy
 • oblast kybernetické bezpečnosti
7. Bankovní a finanční sektor
 • Správa veřejných financí
 • Bankovnictví
 • Pojišťovnictví
 • Kapitálový trh
Pozn.: Žádná jiná oblast KI není tak citlivá na masovou paniku jako bankovnictví a finanční sektor. 8. Nouzové služby
 • Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany,
 • Policie ČR
 • Armáda ČR
 • Radiační monitorování
 • Předpovědní, varovná a hlásná služba.
9. Veřejná správa
 • státní správa a samospráva,
 • sociální ochrana a zaměstnanost (orgány České správy sociálního zabezpečení, úřady práce…)
 • justice a vězeňství (soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestů a vězeňská služba)

Asocicace škol kritické infrastruktury

Prosazuje profesní zájmy všech škol kritické infrastruktury a přispívá tak ke zkvalitňování vzdělávání v této oblasti a podílí se na připravenosti a řešení ochrany prvků kritické infrastruktury s cílem zabezpečení fungování chodu státu. Účelem ASKI je podpora svých členů při zajišťování organizace a vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury, materiální a finanční podpora subjektů kritické infrastruktury, které se aktivním způsobem zapojují do výchovy a vzdělávání, případně osvětové činnosti v problematice kritické infrastruktury. Důležitou součástí činnosti ASKI je pořádání odborně zaměřených seminářů, kulatých stolů a konferencí v problematice škol kritické infrastruktury.