Asociace škol kritické infrastruktury

Asociace škol kritické infrastruktury, (dále jen ASKI) jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu.

ASKI prosazuje profesní zájmy všech škol kritické infrastruktury a přispívá tak ke zkvalitňování vzdělávání v této oblasti a podílí se na připravenosti a řešení ochrany prvků kritické infrastruktury s cílem zabezpečení fungování chodu státu.

Účelem ASKI je podpora svých členů při zajišťování organizace a vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury, materiální a finanční podpora subjektů kritické infrastruktury, které se aktivním způsobem zapojují do výchovy a vzdělávání, případně osvětové činnosti v problematice kritické infrastruktury. Důležitou součástí činnosti ASKI je pořádání odborně zaměřených seminářů, kulatých stolů a konferencí v problematice škol kritické infrastruktury.

Uplynulé akce